POWER FOR GOOD

Storåsen  Vindkraftspark

LokaliseringÅnge kommun, Västernorrlands län
Antal turbiner31 vindkraftverk


Vindkraften blir en allt viktigare del av Sveriges energisystem. De vindkraftverk som RES Renewable Norden AB planerar bidrar till att nå målet om ett helt förnybart elsystem.

Vi  planerar en vindkraftspark vid Storåsen i Ånge kommun. Storåsens utredningsområde är till stora delar utpekat som lämpligt för vindkraft i Ånge kommuns tillägg till översiktsplan samt utpekat riksintresse för vindbruk. RES bedömer att området har god potential för vindkraftsproduktion och vill därför fortsatt undersöka förutsättningarna för vindkraft vid Storåsen. 

Ny samrådsprocess är påbörjad i april 2020. Löpande information kommer att presenteras här så fort det finns tillgängligt. 

Kontaktperson och projektledare för Storåsen Vindkraftspark är 

Tobias Bogeskär, tel. 031-339 59 10, mejl tobias.bogeskar@res-group.com

 

 

SAMRÅD 

Samrådsunderlag

Posters utställning

 

Synpunkter lämnas till frida.gyllensten@wsp.com alternativt via brev till WSP Sverige AB,

Attn: Frida Gyllensten, Box 130033, 402 51 Göteborg. Märk kuvertet ”Storåsen”

 

Har ni frågor är Ni välkomna att kontakta:

Frida Gyllensten, Miljökonsult och MKB ansvarig tel: 010-722 74 65, e-post: frida.gyllensten@wsp.com

 

Eventuella synpunkter vill vi ha senast den 26 juni 2020.